حضور ماسترفوده به همراهی گلرنگ‌ونچرز در رویداد تبادل فناوری صنایع غذایی در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری شرکت‌ ماسترفوده با همراهی گلرنگ ونچرز در رویداد تبادل فناوری صنایع...