کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرایط احراز دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت کسب و کار، صنایع یا رشته‌های مرتبط حداقل 3 سال تجربه کار در حوزه سرمایه‌گذاری...