رویداد تراست

سری رویدادهای تراست با اهداف
- افزایش آگاهی از ترندهای روز دنیا و در راستای آشنایی بیشتر کسب و کارها با استارتاپ‌ها و حوزه‌های نوین
- شبکه‌سازی و آشنایی بیشتر با کسب و کارها
- انتقال‌تجربه کسب و کارها در حوزه‌های مختلف، به ویژه نوآوری و ...
به صورت متناوب برگزار می‌شوند.