به گزارش پیوست؛ مدیر سرمایه‌گذاری گلرنگ ونچرز نحوه سرمایه‌گذاری گروه‌های صنعتی را متفاوت از سایر گرو‌ه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌داند و معتقد است این بیزینس مدل‌های‌های مرتبط به صنایع آنهاست...