رویدادهای سرمایه‌گذاری

با توجه به وجود تیم‌هایی با پتانسیل بالا در شهرستان‌ها با کمک پارک‌های علم و فناوری، اتاق‌های بازرگانی و ... از طریق برگزاری این رویدادها تیم‌ها را شناسایی کرده و وارد فرایند سرمایه‌گذاری می‌کنیم.